Experti – Domácí úkoly 2021

EXPERTI A OPONENTI

Neformální vzdělávání je dlouhodobě otloukánkem vzdělávací politiky, přitom dokáže levně, ale účinně vyrovnávat sociální a ekonomické hendikepy dětí. Je dobře, že na to Domácí úkoly ve svých doporučeních myslí.

Aleš Sedláček

předseda České rady dětí a mládeže
České vzdělávání je ve vleku společenských změn, místo toho, aby na ně pomáhalo své účastníky připravovat. Domácí úkoly naznačují směry, kudy ubírat proměnu vzdělávacího systému, aby dokázal srovnat krok a vyřešil své nejpalčivější problémy.

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin
Těžko můžeme využít potenciál každého žáka na maximum, když u podstatné části žáků neumíme potenciál rozpoznat, natož rozvíjet. S rozpoznáním a rozvíjením potenciálu u žáků musíme školám pomáhat. To je nejdůležitější z Domácích úkolů.

Zdeněk Slejška

ředitel nadačního fondu Eduzměna
Doposud jsme doufali, že se cíle vytyčené ve strategiích nějak samy naplní tím, že školám poskytneme jejich seznam. My školám ale musíme poskytnout systémově ukotvenou podporu, jejíž strukturu přehledně popisují Domácí úkoly.

Petra Mazancová

předsedkyně Učitelské platformy
Domácí úkoly vnímáme jako užitečnou a důraznou upomínku toho, na čem by měl náš vzdělávací systém zapracovat. Věříme, že pokud budou tato opatření realizována, přiblížíme se o další kus tomu, aby se v našich školách učily děti naplno a s radostí.

Daniel Pražák

učitel, Otevřeno
Důležitých témat k diskusi je v českém vzdělávání mnoho. Pokud chceme v jeho modernizaci udělat pokrok, musíme se zaměřit na ta opravdu prioritní. Jsem rád, že v Domácích úkolech vznikl širší konsensus právě nad tím, co je nejvíc důležité.

Jan Straka

spoluředitel Učitel naživo
K proměně českého vzdělávacího systému je třeba spojit síly. Každé dítě potřebuje při učení zažívat radost a úspěch, rozvíjet své talenty a cítit se ve škole bezpečně. Domácí úkoly definují směry, které k tomuto cíli vedou.

Klára Laurenčíková

předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
Fakultativní právní subjektivitu škol nepovažuji za možnou bez návratu k zaměstnavatelské roli státu, např. ve středním článku řízení. Zde by jinak důsledné Domácí úkoly měly být důslednější.

PaedDr. Tomáš Bouda

vedoucí CDV PedF OU, oponent
Domácí úkoly se soustředí na klíčové prvky proměny vzdělávání společné všem úspěšným reformám vzdělávacích systémů v posledních 30 letech: kontinuální a dlouhodobou práci s učiteli a řediteli a na propojování škol. Kromě toho jsou podstatné v systematickém důrazu na zvýšení schopnosti veřejné správy tyto prvky úspěšně implementovat. To je pro jakýkoli posun vzdělávání klíčové. Zatím se potřebným schopnostem přibližujeme jen velice pomalu.

Jakub Drbohlav

analytik a konzultant, oponent
Bez vytvoření kapacit (personálních, institucionálních a hlavně finančních) a kvalitního řízení změn nelze uvažovat o realizaci cílů, opatření a aktivit Strategie vzdělávací politiky 2030+. Domácí úkoly upozorňují a svým způsobem zavazují budoucí politickou reprezentaci, aby naplnění vizí této strategie nezůstalo jen na papíře.

Karel Gargulák

konzultant v oblasti vzdělávací politiky, FSV UK, PAQ, EDUin
Autoři podle mého názoru vystihli klíčové domácí úkoly, před nimiž český vzdělávací systém stojí. Oceňuji, že nevznikly na zelené louce, ale opírají se o nedávné strategické materiály. Přejme si, aby se tyto domácí úkoly podařilo splnit, a to nejlépe včas a na jedničku.

Prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

děkan FIS VŠE v Praze, spoluautor Strategie 2030+
Rozhodnutí ve vzdělávací politice jsou často dělána poslepu. Chybí kvalitní informace, hluboké analýzy a na jejich základě dobře promyšlená, důsledná a tedy efektivní implementace. Potřebujeme začít informace systematicky sbírat, vyhodnocovat a teprve poté rozhodovat. Domácí úkoly tuto vizi dobře vykreslují, teď ji musíme společně co nejrychleji začít naplňovat.

Ladislav Frűhauf

spoluzakladatel a ředitel, České priority
Domácí úkoly 2021 nezahrnují prázdné formulace, ale konkrétní postupy, nástroje, tipy. Jejich artikulace je důležitá i proto, že politické reprezentace se budou měnit – ke Strategii 2030+ ale musíme přistupovat kontinuálně. Právě k tomu by Domácí úkoly mohly přispět, a proto mají naši jednoznačnou podporu.

Jana Fryzelková

předsedkyně Výluka, z. s.
Jednoznačně podporuji proces proměny vzdělávacího systému a Domácí úkoly jsou dobrým výkopem do náročné diskuse, která nás čeká.

Jiří Hlavenka

radní JMK pro oblast vědy, výzkumu a inovací
Za léta sporů bylo ve vzdělávací politice mnoho zanedbáno. Práce nás čeká jako na kostele. Politici by se proto měli ke shrnujícím Domácím úkolům přihlásit a zařadit do svého programu ta opatření, která budou prosazovat.

Jana Hrubá

šéfredaktorka webu Učitelské listy a konzultantka v oblasti vzdělávání
Vzhledem k neustále se měnícímu světu a k setrvačnosti, která je se školstvím spojená, jsem přesvědčen o tom, že je tato země skutečně pět minut před dvanáctou a je nutné vzdělávací systém začít systematicky, promyšleně a kompetentně měnit. Domácí úkoly obsahují zcela konkrétní doporučení a kroky v oblastech, které náš vzdělávací systém nejvíce trápí.

Ondřej Kania

výkonný ředitel sítě škol American Academy, oponent
Domácí úkoly 2021 představují konkrétní doporučení pro politické strany s cílem zlepšit vzdělávání v České republice. Jsem ráda, že se ve svých opatřeních výrazně věnují jednotlivým aspektům dobrého vládnutí, které považuji nejen pro vzdělávací politiku za klíčové. Zároveň cílí i na stěžejní aktéry vzdělávacího procesu - učitele a učitelky - jejichž vzdělávání a podpora představují investice, které mají výrazný dopad na učení dětí ve školách.

Kateřina Konrádová

analytička vzdělávací politiky, Učitel naživo, FSV UK
Domácí úkoly 2021 představují konkrétní kroky a řešení, jejichž kvalitní realizace by vzdělávání v České republice posunula výrazně dopředu. Doufám, že se jimi politické strany inspirují a zabudují co nejvíce z nich do svých programů.

Václav Korbel

analytik PAQ Research a IDEA při CERGE-EI, oponent
Na Domácích úkolech především oceňuji jejich soulad s již existující Strategií vzdělávácí politiky 2030+, která přináší tolik potřebné jasné a sdílené priority. Domácí úkoly přinášejí odborně oponovaný výběr možných konkrétních realizovatelných opatření, jejichž implementace má významný potenciál přispět k tomu, aby se všichni žáci a studenti mohli lépe učit.

Tamara Kováčová

advokacie, koordinace a konzultace projektů ve vzdělávání, NPI ČR, SKAV, Seznam.cz
Doporučení typu Domácích úkolů budou i do budoucna vyžadovat odborníky, kteří je promyšleně realizují. Takových lidí se v ČR ale nedostává. Naprosto zásadní je proto co nejdříve podpořit rozvoj špičkových vysokoškolských vzdělávacích programů v daných oblastech.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

vědecký pracovník, oponent
Domácí úkoly 2021 jsou odborný, relativně detailní a především ambiciózní soubor doporučení politikům, co dělat, aby se vzdělávání v naší zemi začalo zlepšovat. Není to jen nízká úroveň státní správy, která zlepšování zatím příliš nepodporovala, ale právě nedostatečná orientace politiků ve spletitém konglomerátu problémů školství a vzdělávání. Domácí úkoly 2021 by v poukazování na podstatné problémy a jejich možná řešení mohly sehrát významnou roli.

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

garant digitálního vzdělávání v NPI ČR, Učitel naživo, oponent
V České republice se bohužel nepotýkáme jen s nedostatkem dat, ale také s jejich ignorováním. Rozhodnutí ve vzdělávací politice se často činí navzdory faktům, která z dat plynou. Doufám, že Domácí úkoly, jejichž opatření jsou na faktech postavená, ignorovány nebudou. České vzdělávání si to nemůže dovolit.

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

děkan PedF MUNI, oponent
Třetina středoškoláků nechodí do školy ráda. Pro změny stylu a obsahu výuky ku smysluplným školám je potřeba připravit dostatečné systémové kapacity a struktury. Jen tak můžeme otevřít cestu pro školy, kde přidanou hodnotu najdou učitelé i studenti. Domácí úkoly jasně shrnují požadavky na tyto změny a ukazují, k čemu je třeba se zavázat pro moderní školství v naší zemi.

Ondřej Nováček

1. místopředseda České středoškolské unie
O opatřeních z Domácích úkolů se mluví už desetiletí, opravdová snaha o jejich zavedení ale doposud vidět nebyla.

Ing. Radko Sáblík

ředitel SSPŠ, spoluautor Strategie 2030+, oponent
V souladu s doporučením v Domácích úkolech 2021 je nezbytné konečně jasně a srozumitelně definovat roli ředitele především v oblasti pedagogického leadershipu a zároveň výrazně omezit parazitní byrokratickou zátěž ředitelů. Teprve po splnění těchto podmínek bude ředitel moci roli pedagogického lídra akcentujícího zlepšování učení žáků a odstraňování rozdílů ve vzdělávání bezezbytku naplňovat.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D

zakladatel Ředitelské akademie, oponent
Domácí úkoly 2021 jsou odborný, relativně detailní a především ambiciózní soubor doporučení politikům, co dělat, aby se vzdělávání v naší zemi začalo zlepšovat. Není to jen nízká úroveň státní správy, která zlepšování zatím příliš nepodporovala, ale právě nedostatečná orientace politiků ve spletitém konglomerátu problémů školství a vzdělávání. Domácí úkoly 2021 by v poukazování na podstatné problémy a jejich možná řešení mohly sehrát významnou roli.

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

garant digitálního vzdělávání v NPI ČR, Učitel naživo, oponent
Domácí úkoly 2021 představují konkrétní kroky a řešení, jejichž kvalitní realizace by vzdělávání v České republice posunula výrazně dopředu. Doufám, že se jimi politické strany inspirují a zabudují co nejvíce z nich do svých programů.

Václav Korbel

analytik PAQ Research a IDEA při CERGE-EI, oponent
Vzhledem k neustále se měnícímu světu a k setrvačnosti, která je se školstvím spojená, jsem přesvědčen o tom, že je tato země skutečně pět minut před dvanáctou a je nutné vzdělávací systém začít systematicky, promyšleně a kompetentně měnit. Domácí úkoly obsahují zcela konkrétní doporučení a kroky v oblastech, které náš vzdělávací systém nejvíce trápí.

Ondřej Kania

výkonný ředitel sítě škol American Academy, oponent
Doporučení typu Domácích úkolů budou i do budoucna vyžadovat odborníky, kteří je promyšleně realizují. Takových lidí se v ČR ale nedostává. Naprosto zásadní je proto co nejdříve podpořit rozvoj špičkových vysokoškolských vzdělávacích programů v daných oblastech.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

vědecký pracovník, oponent
Na Domácích úkolech především oceňuji jejich soulad s již existující Strategií vzdělávácí politiky 2030+, která přináší tolik potřebné jasné a sdílené priority. Domácí úkoly přinášejí odborně oponovaný výběr možných konkrétních realizovatelných opatření, jejichž implementace má významný potenciál přispět k tomu, aby se všichni žáci a studenti mohli lépe učit.

Tamara Kováčová

advokacie, koordinace a konzultace projektů ve vzdělávání, NPI ČR, SKAV, Seznam.cz
Domácí úkoly se soustředí na klíčové prvky proměny vzdělávání společné všem úspěšným reformám vzdělávacích systémů v posledních 30 letech: kontinuální a dlouhodobou práci s učiteli a řediteli a na propojování škol. Kromě toho jsou podstatné v systematickém důrazu na zvýšení schopnosti veřejné správy tyto prvky úspěšně implementovat. To je pro jakýkoli posun vzdělávání klíčové. Zatím se potřebným schopnostem přibližujeme jen velice pomalu.

Jakub Drbohlav

analytik a konzultant, oponent
Bez vytvoření kapacit (personálních, institucionálních a hlavně finančních) a kvalitního řízení změn nelze uvažovat o realizaci cílů, opatření a aktivit Strategie vzdělávací politiky 2030+. Domácí úkoly upozorňují a svým způsobem zavazují budoucí politickou reprezentaci, aby naplnění vizí této strategie nezůstalo jen na papíře.

Karel Gargulák

konzultant v oblasti vzdělávací politiky, FSV UK, PAQ, EDUin
Domácí úkoly 2021 představují konkrétní doporučení pro politické strany s cílem zlepšit vzdělávání v České republice. Jsem ráda, že se ve svých opatřeních výrazně věnují jednotlivým aspektům dobrého vládnutí, které považuji nejen pro vzdělávací politiku za klíčové. Zároveň cílí i na stěžejní aktéry vzdělávacího procesu - učitele a učitelky - jejichž vzdělávání a podpora představují investice, které mají výrazný dopad na učení dětí ve školách.

Kateřina Konrádová

analytička vzdělávací politiky, Učitel naživo, FSV UK
V České republice se bohužel nepotýkáme jen s nedostatkem dat, ale také s jejich ignorováním. Rozhodnutí ve vzdělávací politice se často činí navzdory faktům, která z dat plynou. Doufám, že Domácí úkoly, jejichž opatření jsou na faktech postavená, ignorovány nebudou. České vzdělávání si to nemůže dovolit.

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

děkan PedF MUNI, oponent
Domácí úkoly vnímám jako příležitost zaměřit se na několik zásadních témat. V oblasti předškolního vzdělávání zaznamenávám velké rozdíly v plánech a jejich naplňování. Děti v mateřských školách si zaslouží pozornost a péči. S tím určitě souvisí kvalitní profesní příprava učitelů, podpora zacílená k začínajícím učitelům, ředitelům i celým školám. Vyrovnávání nerovností je jedním z dlouhodobých důležitých poslání mateřských škol směřovaných přímo k dětem. Proto by předškolní vzdělávání nemělo zůstat stranou zájmu.

Hana Splavcová

garantka předškolního vzdělávání v NPI ČR, předsedkyně výboru Aociace předškolní výchovy
V českém relativně decentralizovaném vzdělávacím systému jsou klíčem k systémové změně pracovníci ve školství, právě oni mohou zavádět pozitivní změny nejen na svých školách. Domácí úkoly jsou nejen skvěle koncepční, ale zároveň kladou důraz na reálnou implementaci strategie a důležitou roli pedagogů v tomto procesu.

Martina Bacíková

ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání
Věříme, že neformální vzdělávání má potenciál doplňovat a inspirovat školství tak, aby děti a mladí lidé rozvíjeli znalosti, dovednosti a postoje potřebné v 21. století. I přesto je na národní úrovni na druhé koleji, financování je velmi slabé a vzdělávání pracovníků jakož i podpora kvality těchto aktivit tím trpí. Pokud by se to změnilo, nejen, že by se prohloubil dopad neformálního vzdělávání na mladé lidi, ale také by to umožnilo realizovat širší sdílení a propojování s formálním vzděláváním. Domácí úkoly 2021 na tento segment vzdělávání myslí a proto se s radostí připojujeme k této výzvě.

Mgr. Lenka Polcerová

Asociace neformálního vzdělávání, předsedkyně
Domácí úkoly 2021 jsou výzvou pro nás všechny – politiky, učitele, formální i neformální vzdělávací organizace. Pokud je začneme plnit alespoň na trojku, výrazně se zlepší kvalita života studentů, učitelů i ředitelů. Jsem ráda, že výzva, za kterou stojí odborné vzdělávací organizace, nabízí politikům konkrétní doporučení a kroky pro zlepšení školství. Za nejdůležitější ale považuji změnu nastavení mindsetu jednotlivců a celé naší společnosti – bylo by skvělé, kdyby si opravdu každý z nás uvědomil, že vzdělávání a výchova je pro člověka i naší společnost klíčová. Investovat do vzdělávání se nám proto vyplatí a je zajímavé, že je pro lidi tak těžké to pochopit.

Mgr. Tereza Podhorská

Můžeš podnikat, ředitelka programu