Hodnocení programů politických stran v oblasti vzdělávání – Domácí úkoly 2021

Hodnocení programů politických stran v oblasti vzdělávání

Experti v oblasti vzdělávací politiky zhodnotili programy politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny. Zkoumali, jak si strany v programech představují naplnění doporučených kroků z výzvy Domácí úkoly 2021. Hodnocení je postaveno na objektivním datovém základu, do nějž bylo zahrnuto 117 volebních příslibů 10 kandidujících subjektů. 

Jak jsme hodnotili


Slovní hodnocení: Program několika málo obecných slibů

Slovní komentář: Hnutí ANO 2011 v programu nenabízí kromě obecného slibu “zaměřit se na řešení” či “podpořit” žádné konkrétní kroky, jak skutečně dosáhnout zlepšení. Oblast strategického řízení vzdělávací soustavy i evidence based politiky opomíjí úplně.

Známka: 4 (nedostatečný)


Slovní hodnocení: Program úzce zaměřený na jedno téma

Slovní komentář: Program ČSSD se úzce zaměřuje na odstraňování bariér pro přístup dětí ke vzdělávání a k aktivitám souvisejícím se sociálním rozměrem vzdělávání (bezplatné obědy, kroužky, pomůcky, cílené intervence…) a na růst a stabilizaci platů. ČSSD tak ve svém programu slibuje rozsáhlou škálu drahých řešení pro splnění Domácího úkolu 3. Řešení dalších výzev českého regionálního školství, zejména řízení vzdělávací soustavy či evidence based politiky opomíjí úplně.

Známka: 2- (uspokojivý)


Slovní hodnocení: Program obecných slibů, případně slibů věcí zdarma

Slovní komentář: Kromě obecných slibů podpory či dostupnosti KSČM v programu konkrétně nabízí jen slib vyšších výdajů na vzdělávání a opatření k odstraňování bariér pro přístup dětí ke vzdělávání formou věcí zdarma. Oblast strategického řízení vzdělávací soustavy i evidence based politiky opomíjí úplně.

Známka: 3- (hrubě neuspokojivý)


Slovní hodnocení: Komplexně pojatý program s řadou konkrétních pozitivních opatření

Slovní komentář: Program koalice Pirátů a Starostů je v oblasti vzdělávání pojat komplexně s přísliby konkrétních kroků. Koalice se v programu dokázala vyhnout jednostrannému důrazu na řešení spočívajícímu v bezplatnosti či přímé finanční intervenci. Přestože se dominantně zaměřují na významný problém nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, kde nabízí i sofistikovanější řešení (podpůrné týmy, metodické vedení…), věnují podrobnou pozornost evidence based tvorbě vzdělávací politiky (podpora výzkumu a otevírání dat), debyrokratizaci, přípravě i profesnímu růstu učitelů a podpoře škol a ředitelů.

Známka: 1 (výborný)


Slovní hodnocení: Tématicky šířeji rozkročený, ale obecný program

Slovní komentář: Přísaha se v programu ve velmi obecné rovině dotýká širokého spektra významným problémů českého školství (nerovný přístup ke vzdělávání, přípravu učitelů a jejich rozvoj, byrokracie, podpora škol), ale obvykle nenabízí uchopitelná řešení. Atomizovaně však slibuje i podrobnější opatření z oblasti digitalizace školství, jako jsou podpora vytvoření registru učitelů či jednotného informačního systému. Oblasti strategického řízení se nevěnuje.

Známka: 3 (neuspokojivý)


Slovní hodnocení: Velmi stručný a obecný program

Slovní komentář: Hnutí SPD se vzdělávání v programu věnuje několika velmi obecnými tezemi zaměřenými na dostupnost a podporu kvality vzdělávání. Velmi konkrétně jen odmítá současný systém společného vzdělávání, což je nutno bez dalšího vysvětlení vnímat jako příslib negativního opatření.

Známka: 5 (zcela nedostatečný)


Slovní hodnocení: Vyvážený a komplexní program nabízející řadu konkrétních řešení

Slovní komentář: Koalice SPOLU se v programu kromě příslibů vyšších výdajů na vzdělávání, specificky také na platy (pedagogů i nepedagogů), a stabilizaci financování zaměřuje na (regionální) rozdíly v kvalitě vzdělávání, na dostupnost vzdělávání (podpora výstavby) a na podporu škol v oblasti metodického vedení (posílení role ČŠI) nebo přetížení administrativními povinnostmi (posílení podpůrného personálu). Oblast strategického řízení i evidence based politiky koalice opomíjí.

Známka: 1- (velmi dobrý)


Slovní hodnocení: Program neobsahuje téměř žádné vyhodnotitelné přísliby

Slovní komentář: Program strany Trikolora + Svobodní + Soukromníci obsahuje jen několik velmi obecných příslibů, z nichž pozitivně lze hodnotit jen nic neříkající příslib posílení spolupráce se soukromým sektorem.

Známka: 5 (zcela nedostatečný)


Slovní hodnocení: Program neobsahuje téměř žádné vyhodnotitelné přísliby

Slovní komentář: Program Volného bloku obsahuje jen velmi obecný příslib zajistit finanční podporu pro děti ze sociálně slabších rodin, aby se mohly kvalitně vzdělávat.

Známka: 5 (zcela nedostatečný)


Slovní hodnocení: Program nabízející řadu konkrétních řešení vážných problémů v širokém spektru témat vzdělávací politiky

Slovní komentář: Zelení se explicitně hlásí ke Strategii 2030+ a slibuji její naplňování. V oblasti strategického řízení pak slibují i zřízení citelně chybějícího středního článku podpory škol. Další podporu přetížených ředitelů a jejich škol plánují realizovat zřizováním center administrativní podpory, sdílením provozních zaměstnanců či digitalizací (zaměřují se v ní nejen na práci s daty, ale i na usnadnění úkonů vedení škol). Zelení se zaměřují i na vzdělávání učitelů a jejich kariérní růst, což hodlají ukotvit profesními standardy. V sadě navrhovaných řešení pro systematické odstraňování bariér přístupu ke kvalitnímu vzdělávání zmiňme především slib zavést indexované financování podporující specificky školy, které podporu ve zvýšené míře potřebují.

Známka: 1+ (excelentní)


Podrobné hodnocení

ANO 2011ČSSDKSČMPirSTANPřísahaSPDSPOLUTSSVolný blokZelení
DÚ 1: Stabilní a skutečně implementovaná strategie0000000004
DÚ 2: Opravdová evidence based policy0002,5300005
DÚ 3: Systémový přístup k řešení problémů, zejména nerovností518,59,5101,5-0,590,50,510,5
DÚ 4: Kvalitní vzdělávání učitelů a podpora začínajících učitelů0,500,521,501,5004
DÚ 5: Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům0,510,56106009,5
Financování školství0,56220,515004
Podpora expertním doporučením0901211010,50011

Tabulka: Body získané kandidujícími subjekty za pokrytí jednotlivých Domácích úkolů ve svých programech a za podporu expertním doporučením vyjádřenou skrze dotazník. (Tmavší modrá vyjadřuje vyšší zisk za daný Domácí úkol, tedy porovnává zisky ve sloupci.)

Co hodnotíme?

Podrobné zaznamenání hodnocení i výpočtu (pdf)

Hodnocení programů v oblasti vzdělávání

Hodnotíme jen ty pasáže programů, které mají souvislost s expertními doporučeními v Domácích úkolech 2021 (není například zahrnuta oblast vysokoškolského vzdělávání či témata související s obsahem výuky, pokud nejsou přímo spojena s nerovným přístupem ke kvalitnímu vzdělávání). Nehodnotíme pasáže programu přímo spjaté s kompenzacemi dopadů epidemie covid-19 a omezené jen na jejich akutní a dočasné řešení. Nehodnotíme pasáže, které jsou neurčité z hlediska hodnocení pozitivity jejich přínosu.

Jak hodnotíme?

Ve stručnosti lze říci, že bodově hodnotíme rozsah a podrobnost programu v oblasti vzdělávání a ze získaných bodů vytváříme škálu, podle níž pak přiřazujeme stranám známky podle jejich bodových zisků. (Známka tedy vyjadřuje přibližnou kvalitu programu v porovnání s ostatními programy.)


Hodnocení programu realizovali samostatně také EDUin a Učitel naživo. Přečtete si jejich analýzy.