Domácí úkoly 2021 – Impulzy pro moderní školství
Výkonný tým pracuje na podpoře splnění Domácích úkolů, které autorské organizace sepsaly v roce 2021. Výkonný tým při své činnosti postupuje autonomně v mantinelech strategického plánu, který je s autory Domácích úkolů konzultován.
seznam domácích úkolů
Domácí úkoly 2021

DÚ 1

Stabilní a skutečně implementovaná strategie

Chybí nástroje pro efektivní řízení vzdělávací politiky a správu vzdělávací soustavy, které jsou nezbytné pro strukturální reformy. Pokud chceme kvalitativně posunout české školství do 21. století, musíme vytvořit pevný základ pro implementaci schválené strategie.DÚ 3

Systémový přístup k řešení problémů, zejména nerovností

Chybí systémová podpora žáků se sociálními či geografickými znevýhodněními, využití jejichž potenciálu epidemie COVID-19 dále znesnadnila. ČR tak bez účinné intervence bude dále přicházet o významný potenciál rozvoje.


DÚ 4

Kvalitní vzdělávání učitelů a podpora začínajících učitelů

Přetrvává zaměření se ve vzdělávacím procesu na znalosti a kompetenční přístup důležitý pro výzvy budoucnosti je opomíjen. Bez strukturální změny systému přípravy a podpory učitelů změny nedosáhneme.


DÚ 5

Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům

Přetrvává nízká úroveň digitalizace procesů, s nimiž souvisí vysoká úroveň administrativního zatížení, a absence podpory aktérům regionálního školství, které jsou významnou příčinou selhání při implementaci strukturálních změn ve vzdělávání.

VÝKONNÝ TÝM

Výkonný tým se stará o podporu plnění Domácích úkolů, které autorské organizace sepsali v roce 2021. Výkonný tým při podpoře plnění Domácích úkolů postupuje autonomně v mantinelech strategického plánu, který je s autory Domácích úkolů konzultován.

Strategický plán na rok 2023
Lukáš Kraus
projektový manažer
+420 773 794 347
lukas.kraus@frankbold.org
David Klempíř
komunikační specialista
+420 778 439 797
david.klempir@frankbold.org

AKTUALITY


7 investic do školství,
které se obci vyplatí

AUTORSKÉ ORGANIZACE

PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE

Zobrazit všechny

EXPERTI A OPONENTI

Zobrazit všechny
 • Třetina středoškoláků nechodí do školy ráda. Pro změny stylu a obsahu výuky ku smysluplným školám je potřeba připravit dostatečné systémové kapacity a struktury. Jen tak můžeme otevřít cestu pro školy, kde přidanou hodnotu najdou učitelé i studenti. Domácí úkoly jasně shrnují požadavky na tyto změny a ukazují, k čemu je třeba se zavázat pro moderní školství v naší zemi.

  Ondřej Nováček

  1. místopředseda České středoškolské unie
 • Rozhodnutí ve vzdělávací politice jsou často dělána poslepu. Chybí kvalitní informace, hluboké analýzy a na jejich základě dobře promyšlená, důsledná a tedy efektivní implementace. Potřebujeme začít informace systematicky sbírat, vyhodnocovat a teprve poté rozhodovat. Domácí úkoly tuto vizi dobře vykreslují, teď ji musíme společně co nejrychleji začít naplňovat.

  Ladislav Frűhauf

  spoluzakladatel a ředitel, České priority
 • Domácí úkoly 2021 nezahrnují prázdné formulace, ale konkrétní postupy, nástroje, tipy. Jejich artikulace je důležitá i proto, že politické reprezentace se budou měnit – ke Strategii 2030+ ale musíme přistupovat kontinuálně. Právě k tomu by Domácí úkoly mohly přispět, a proto mají naši jednoznačnou podporu.

  Jana Fryzelková

  předsedkyně Výluka, z. s.
 • O opatřeních z Domácích úkolů se mluví už desetiletí, opravdová snaha o jejich zavedení ale doposud vidět nebyla.

  Ing. Radko Sáblík

  ředitel SSPŠ, spoluautor Strategie 2030+, oponent
 • Autoři podle mého názoru vystihli klíčové domácí úkoly, před nimiž český vzdělávací systém stojí. Oceňuji, že nevznikly na zelené louce, ale opírají se o nedávné strategické materiály. Přejme si, aby se tyto domácí úkoly podařilo splnit, a to nejlépe včas a na jedničku.

  Prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

  děkan FIS VŠE v Praze, spoluautor Strategie 2030+
 • Za léta sporů bylo ve vzdělávací politice mnoho zanedbáno. Práce nás čeká jako na kostele. Politici by se proto měli ke shrnujícím Domácím úkolům přihlásit a zařadit do svého programu ta opatření, která budou prosazovat.

  Jana Hrubá

  šéfredaktorka webu Učitelské listy a konzultantka v oblasti vzdělávání
 • Fakultativní právní subjektivitu škol nepovažuji za možnou bez návratu k zaměstnavatelské roli státu, např. ve středním článku řízení. Zde by jinak důsledné Domácí úkoly měly být důslednější.

  PaedDr. Tomáš Bouda

  vedoucí CDV PedF OU, oponent
 • Jednoznačně podporuji proces proměny vzdělávacího systému a Domácí úkoly jsou dobrým výkopem do náročné diskuse, která nás čeká.

  Jiří Hlavenka

  radní JMK pro oblast vědy, výzkumu a inovací
 • V souladu s doporučením v Domácích úkolech 2021 je nezbytné konečně jasně a srozumitelně definovat roli ředitele především v oblasti pedagogického leadershipu a zároveň výrazně omezit parazitní byrokratickou zátěž ředitelů. Teprve po splnění těchto podmínek bude ředitel moci roli pedagogického lídra akcentujícího zlepšování učení žáků a odstraňování rozdílů ve vzdělávání bezezbytku naplňovat.

  PhDr. Václav Trojan, Ph.D

  zakladatel Ředitelské akademie, oponent
 • Domácí úkoly 2021 jsou odborný, relativně detailní a především ambiciózní soubor doporučení politikům, co dělat, aby se vzdělávání v naší zemi začalo zlepšovat. Není to jen nízká úroveň státní správy, která zlepšování zatím příliš nepodporovala, ale právě nedostatečná orientace politiků ve spletitém konglomerátu problémů školství a vzdělávání. Domácí úkoly 2021 by v poukazování na podstatné problémy a jejich možná řešení mohly sehrát významnou roli.

  PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

  garant digitálního vzdělávání v NPI ČR, Učitel naživo, oponent
 • Domácí úkoly 2021 představují konkrétní kroky a řešení, jejichž kvalitní realizace by vzdělávání v České republice posunula výrazně dopředu. Doufám, že se jimi politické strany inspirují a zabudují co nejvíce z nich do svých programů.

  Václav Korbel

  analytik PAQ Research a IDEA při CERGE-EI, oponent
 • Vzhledem k neustále se měnícímu světu a k setrvačnosti, která je se školstvím spojená, jsem přesvědčen o tom, že je tato země skutečně pět minut před dvanáctou a je nutné vzdělávací systém začít systematicky, promyšleně a kompetentně měnit. Domácí úkoly obsahují zcela konkrétní doporučení a kroky v oblastech, které náš vzdělávací systém nejvíce trápí.

  Ondřej Kania

  výkonný ředitel sítě škol American Academy, oponent
 • Doporučení typu Domácích úkolů budou i do budoucna vyžadovat odborníky, kteří je promyšleně realizují. Takových lidí se v ČR ale nedostává. Naprosto zásadní je proto co nejdříve podpořit rozvoj špičkových vysokoškolských vzdělávacích programů v daných oblastech.

  Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

  vědecký pracovník, oponent
 • Na Domácích úkolech především oceňuji jejich soulad s již existující Strategií vzdělávácí politiky 2030+, která přináší tolik potřebné jasné a sdílené priority. Domácí úkoly přinášejí odborně oponovaný výběr možných konkrétních realizovatelných opatření, jejichž implementace má významný potenciál přispět k tomu, aby se všichni žáci a studenti mohli lépe učit.

  Tamara Kováčová

  advokacie, koordinace a konzultace projektů ve vzdělávání, NPI ČR, SKAV, Seznam.cz
 • Domácí úkoly se soustředí na klíčové prvky proměny vzdělávání společné všem úspěšným reformám vzdělávacích systémů v posledních 30 letech: kontinuální a dlouhodobou práci s učiteli a řediteli a na propojování škol. Kromě toho jsou podstatné v systematickém důrazu na zvýšení schopnosti veřejné správy tyto prvky úspěšně implementovat. To je pro jakýkoli posun vzdělávání klíčové. Zatím se potřebným schopnostem přibližujeme jen velice pomalu.

  Jakub Drbohlav

  analytik a konzultant, oponent
 • Bez vytvoření kapacit (personálních, institucionálních a hlavně finančních) a kvalitního řízení změn nelze uvažovat o realizaci cílů, opatření a aktivit Strategie vzdělávací politiky 2030+. Domácí úkoly upozorňují a svým způsobem zavazují budoucí politickou reprezentaci, aby naplnění vizí této strategie nezůstalo jen na papíře.

  Karel Gargulák

  konzultant v oblasti vzdělávací politiky, FSV UK, PAQ, EDUin
 • Domácí úkoly 2021 představují konkrétní doporučení pro politické strany s cílem zlepšit vzdělávání v České republice. Jsem ráda, že se ve svých opatřeních výrazně věnují jednotlivým aspektům dobrého vládnutí, které považuji nejen pro vzdělávací politiku za klíčové. Zároveň cílí i na stěžejní aktéry vzdělávacího procesu - učitele a učitelky - jejichž vzdělávání a podpora představují investice, které mají výrazný dopad na učení dětí ve školách.

  Kateřina Konrádová

  analytička vzdělávací politiky, Učitel naživo, FSV UK
 • V České republice se bohužel nepotýkáme jen s nedostatkem dat, ale také s jejich ignorováním. Rozhodnutí ve vzdělávací politice se často činí navzdory faktům, která z dat plynou. Doufám, že Domácí úkoly, jejichž opatření jsou na faktech postavená, ignorovány nebudou. České vzdělávání si to nemůže dovolit.

  Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

  děkan PedF MUNI, oponent
 • Domácí úkoly vnímám jako příležitost zaměřit se na několik zásadních témat. V oblasti předškolního vzdělávání zaznamenávám velké rozdíly v plánech a jejich naplňování. Děti v mateřských školách si zaslouží pozornost a péči. S tím určitě souvisí kvalitní profesní příprava učitelů, podpora zacílená k začínajícím učitelům, ředitelům i celým školám. Vyrovnávání nerovností je jedním z dlouhodobých důležitých poslání mateřských škol směřovaných přímo k dětem. Proto by předškolní vzdělávání nemělo zůstat stranou zájmu.

  Hana Splavcová

  garantka předškolního vzdělávání v NPI ČR, předsedkyně výboru Aociace předškolní výchovy
 • V českém relativně decentralizovaném vzdělávacím systému jsou klíčem k systémové změně pracovníci ve školství, právě oni mohou zavádět pozitivní změny nejen na svých školách. Domácí úkoly jsou nejen skvěle koncepční, ale zároveň kladou důraz na reálnou implementaci strategie a důležitou roli pedagogů v tomto procesu.

  Martina Bacíková

  ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání
 • Věříme, že neformální vzdělávání má potenciál doplňovat a inspirovat školství tak, aby děti a mladí lidé rozvíjeli znalosti, dovednosti a postoje potřebné v 21. století. I přesto je na národní úrovni na druhé koleji, financování je velmi slabé a vzdělávání pracovníků jakož i podpora kvality těchto aktivit tím trpí. Pokud by se to změnilo, nejen, že by se prohloubil dopad neformálního vzdělávání na mladé lidi, ale také by to umožnilo realizovat širší sdílení a propojování s formálním vzděláváním. Domácí úkoly 2021 na tento segment vzdělávání myslí a proto se s radostí připojujeme k této výzvě.

  Mgr. Lenka Polcerová

  Asociace neformálního vzdělávání, předsedkyně
 • Domácí úkoly 2021 jsou výzvou pro nás všechny – politiky, učitele, formální i neformální vzdělávací organizace. Pokud je začneme plnit alespoň na trojku, výrazně se zlepší kvalita života studentů, učitelů i ředitelů. Jsem ráda, že výzva, za kterou stojí odborné vzdělávací organizace, nabízí politikům konkrétní doporučení a kroky pro zlepšení školství. Za nejdůležitější ale považuji změnu nastavení mindsetu jednotlivců a celé naší společnosti – bylo by skvělé, kdyby si opravdu každý z nás uvědomil, že vzdělávání a výchova je pro člověka i naší společnost klíčová. Investovat do vzdělávání se nám proto vyplatí a je zajímavé, že je pro lidi tak těžké to pochopit.

  Mgr. Tereza Podhorská

  Můžeš podnikat, ředitelka programu
 • Neformální vzdělávání je dlouhodobě otloukánkem vzdělávací politiky, přitom dokáže levně, ale účinně vyrovnávat sociální a ekonomické hendikepy dětí. Je dobře, že na to Domácí úkoly ve svých doporučeních myslí.

  Aleš Sedláček

  předseda České rady dětí a mládeže
 • České vzdělávání je ve vleku společenských změn, místo toho, aby na ně pomáhalo své účastníky připravovat. Domácí úkoly naznačují směry, kudy ubírat proměnu vzdělávacího systému, aby dokázal srovnat krok a vyřešil své nejpalčivější problémy.

  Miroslav Hřebecký

  programový ředitel EDUin
 • Těžko můžeme využít potenciál každého žáka na maximum, když u podstatné části žáků neumíme potenciál rozpoznat, natož rozvíjet. S rozpoznáním a rozvíjením potenciálu u žáků musíme školám pomáhat. To je nejdůležitější z Domácích úkolů.

  Zdeněk Slejška

  ředitel nadačního fondu Eduzměna
 • Doposud jsme doufali, že se cíle vytyčené ve strategiích nějak samy naplní tím, že školám poskytneme jejich seznam. My školám ale musíme poskytnout systémově ukotvenou podporu, jejíž strukturu přehledně popisují Domácí úkoly.

  Petra Mazancová

  předsedkyně Učitelské platformy
 • Domácí úkoly vnímáme jako užitečnou a důraznou upomínku toho, na čem by měl náš vzdělávací systém zapracovat. Věříme, že pokud budou tato opatření realizována, přiblížíme se o další kus tomu, aby se v našich školách učily děti naplno a s radostí.

  Daniel Pražák

  učitel, Otevřeno
 • Důležitých témat k diskusi je v českém vzdělávání mnoho. Pokud chceme v jeho modernizaci udělat pokrok, musíme se zaměřit na ta opravdu prioritní. Jsem rád, že v Domácích úkolech vznikl širší konsensus právě nad tím, co je nejvíc důležité.

  Jan Straka

  spoluředitel Učitel naživo
 • K proměně českého vzdělávacího systému je třeba spojit síly. Každé dítě potřebuje při učení zažívat radost a úspěch, rozvíjet své talenty a cítit se ve škole bezpečně. Domácí úkoly definují směry, které k tomuto cíli vedou.

  Klára Laurenčíková

  předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

VZNIK VÝZVY FINANČNĚ UMOŽNILI

V posledních letech vnímám řadu iniciativ v oblasti vzdělávání, které se snaží dosáhnout pozitivních změn. Vidím současně, jak těžké to někdy je bez tolik potřebné synergie. Domácí úkoly 2021 jsou průlomové díky přínosu konkrétních opatření, na kterých se shodla celá řada významných odborníků a organizací.

Martin Hájek

Katastrofální zanedbanost českého školství se během pandemie odhalila v plné nahotě. Nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání se ještě prohloubily. Letošní volební rok je šance to napravit a vydat se cestou systémové a efektivní změny. Doufám, že po zkušenosti z kovidové doby ji politici nezahodí. Proto Domácí úkoly podporuji.

Martin Vohánka

Nadace BLÍŽKSOBĚ
Dlouhodobě mě trápí zaostalost českého školství, které se zaseklo v době Rakousko-Uherska. Domácí úkoly 2021 ukazují prostřednictvím konkrétního seznamu potřebných kroků cestu, která pomůže školství transformovat tak, aby jeho absolventi byli připraveni na dnešní dobu a budoucí výzvy.

Dušan Šenkypl

Jan Barta

České vzdělávání si nemůže dovolit další promarněnou šanci na konzistentní politiku

CELÝ TEXT VÝZVY VÝZVA V PDF
Domácí úkoly 2021

PODCAST

Poslouchejte na: